V případě, že jste ve stádiu, kdy nepotřebujete žádnou půjčku, ale naopak hledáte možnosti zhodnocení svých peněz, tak jste se dostali na správné místo. Na těchto stránkách získáte základní přehled o možnostech investování finančních prostředků pro vysoký úrok. Pohodlně se usaďte a prozkoumávejte možnosti, které se vám naskýtají právě teď. Podle známého rčení: Začněte penězi dělat další peníze.

Slovník základních pojmů

Akcie
Majetkový cenný papír přiznávající vlastnické právo podílu firmy. Ziskem z akcie je dividenda. Akcionáři neručí za ztráty firmy. Poskytuje právo spolurozhodovat o řízení firmy na valné hromadě.
Akciová společnost
Právní forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno akciemi s určitou jmenovitou hodnotou.
Akciový trh
Burzovní nebo mimoburzovní trh, na němž se obchoduje s cennými papíry, především s akciemi a dluhopisy.
Akontace
Procentní část ceny, kterou je třeba uhradit ještě před začátkem splácení zbývající části ceny (= první splátka).
Aktiva
Celkový majetek jednotlivce nebo podniku.
Aktivum
Peníze, pohledávka a jiný majetek v držení firmy či jednotlivce.
Ážio
Rozdíl mezi stanovenou hodnotou a cenou dosaženou na trhu při emisi cenných papírů (týká se především akcií).
Benchmark
Index sloužící k porovnání výkonnosti fondu (také srovnávací etalon). Vybírá se dle zaměření fondu.
Blue chips
Nejkvalitnější akciové tituly.
Bonita
Schopnost klienta splácet úvěr / klientova finanční situace.
Broker
Člen burzy cenných papírů pomáhající jednatelům (obvykle za provizi).
Burza cenných papírů
Místo kde se v souladu se zákony pravidelně obchoduje s cennými papíry
Burzovní index
Souhrnný ukazatel vývoje kapitálové trhu.
Cenný papír
Akcie, podílový list, vládní pokladniční poukázka, dluhopis a směnka.
Cílová částka
Konečná peněžní částka, která bude klientovi po určité době k dispozici (např. zůstatek na účtu plus úvěr).
Časová hodnota
Cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo nějakého znehodnocení (např. cena bezprostředně před pojistnou událostí).
Čistá úroková sazba
Nominální úroková sazba (ta, která je uváděna), od které je odečtena daň z příjmu.
Čisté obchodní jmění (ČOJ)
Celkový souhrnný objem peněžních prostředků vložených do fondu.
ČOJ na podílový list (ČOJ/PL)
Čisté obchodní jmění přepočítané na jeden podílový list.
Dealer
Osoba zprostředkovávající obchodování s finančními aktivy.
Depozitář
Banka s platnou licencí vedoucí účet fondu a vykonávající kontrolu hospodaření fondu.
Depozitní certifikát
Listinný cenný papír umožňující zhodnocení finančních prostředků. Jeho vydáním se banka zavazuje splatit jeho držiteli k určitému datu hodnotu certifikátu i s úroky.
Depreciace
Znehodnocení měny bez přímého zásahu státních orgánů – je způsobeno změnami v rámci nabídky a poptávky.
Devalvace
Snížení hodnoty měny oficiální cestou.
Deviza
Zahraniční měna v bezhotovostní formě.
Devizový kurz
Cena, za kterou se kupují a prodávají devizy.
Dividenda
Podíl na zisku firmy vyplácený na základě vlastnictví akcií.
Dluhopis (obligace)
Dlouhodobý dluhový cenný papír na jehož základě bude po určené době držiteli vyplacena cena tohoto dluhopisu a úrok.
Hodnotící číslo (parametr ohodnocení)
Bodové ohodnocení spoření – jeho výpočet se u každé spořitelny poněkud liší, ale zakládá se na výši vkladu, době spoření a jeho variantě. S délkou spoření a s velikostí vložené částky roste i hodnotící číslo.
Investiční společnost
Profesionální správce podílových listů.
Kapitálové trhy
Část finančních trhů, kde se obchoduje s finančními aktivy s dobou splatnosti delší než jeden rok.
Kótovaný cenný papír
Cenný papír obchodovaný na organizované burze cenných papírů.
Kurzové rozpětí
Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou cenných papírů.
Makléř
Osoba zprostředkovávající nákup a prodej cenných papírů.
p.a.
Jedná se o způsob úročení: „per annum“ neboli ročně.
Peněžní trhy
Část finančních trhů, kde se obchoduje s finančními aktivy s dobou splatnosti kratší než jeden rok.
Podílník
Držitel podílového listu určitého fondu.
Statut fondu
Základní dokument fondu definující cíle fondu, jeho zásady, výše poplatků a způsob využití výnosů.
Termín ohodnocení
Termín, kdy spořitelna provádí vyhodnocení předpokladů pro přidělení cílové částky. Je sledována aktuální cílová částka, zůstatek, variantu a součet zůstatků v uplynulých hodnotících obdobích. Termíny bývají obvykle čtyři do roka (31. březen, 30. červen, 30. září a 31. prosinec).
Termín přidělení
Termín, kdy spořitelna přiděluje cílové částky (4 až 6 měsíců po termínu ohodnocení, kdy byly splněny podmínky pro přidělení).
Valuta
Zahraniční měna v hotovostní formě.
Věřitel
Ten, kdo půjčuje dlužníkovi.
Vinkulace
Zablokování vkladu (vázanost; obvykle v prospěch jedné ze stran).
Vinkulace pojištění
Zablokování výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky.
Volatilita
Míra průměrné intenzity kolísání kurzů cenných papírů, deviz a úrokových sazeb (během určitého období).
Vstupní poplatek
Poplatek účtovaný společností při prodeji podílových listů.
Výstupní poplatek
Poplatek účtovaný společností při zpětném odkupu podílových listů.